INTERNETOVÁ PŮJČOVNA KNIH

ZDARMA

Půjčovní řád

 1. Služby půjčovny jsou poskytovány uživatelům prostřednictvím internetové nabídky knih.
 2. Časový rozvrh služeb je individuální.
 3. Uživatelem půjčovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Čtenář je povinen seznámit se s řádem půjčovny.
 4. Vypůjčitelem v půjčovně se mohou stát:
  - občané ČR starší 15 let.
  - děti a mládež do 15 let - pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
  - cizí státní příslušník - po předložení cestovního pasu.
 5. Půjčovna knih půjčuje knihy zcela zdarma, bez jakéhokoliv poplatku. Veškeré služby půjčovny jsou zdarma.
 6. V případě velké vzdálenosti k vypůjčiteli budou knihy zaslány poštou. (zdarma)
 7. Při půjčování dokumentů z půjčovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování movitých věcí.
 8. Čtenář může být vyloučen z řad vypůjčitelů pro porušení tohoto řádu a na základě vlastní žádosti.
 9. Čtenář může mít vypůjčeny zpravidla 2 - 3 knihy a 2 časopisy, pokud se předem nedohodne jinak.
 10. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc. Půjčovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
 11. Výpůjční lhůta může být po dohodě prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář.
 12. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 13. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu.
 14. Dokument, který je právě půjčený si může čtenář rezervovat.

 

Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 10.7.2015.

 

Copyright © Knihy naděje 2015. All Rights Reserved.